MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH

MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH

MẪU ĐƠN ĐỔI NGÀY SINH THAY ĐỔI NGÀY SINH MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NGÀY SINH THAY ĐỔI NGÀY SINH THÁNG NĂM CHI TIẾT. NỘI DUNG BIỂU MẪU NHƯ SAU: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 THAY ĐỔI NGÀY THÁNG … NĂM SINH Kính gửi: Ủy ban nhân dân … – theo quy định của Bộ luật Dân sự Tình trạng năm 2014; – Căn cứ Quyết định số 123/2015 / NĐ-CP điều chỉnh Luật Hộ tịch. Tên tôi: Ngày tháng năm sinh: CMND / CCCD: ………… Ngày cấp:… /… / ……. Nơi cấp: Hộ khẩu thường trú: Nơi ở hiện tại: Liên hệ Điện thoại: Ngày ../ …/ …… .., tôi xin đăng ký giấy khai sinh cho con trai tôi là Nguyễn Văn A. chẳng hạn như giấy khai sinh của bệnh viện cho con trai tôi. Nhưng sau khi nhận được giấy khai sinh thì hoàn toàn sai ngày tháng năm sinh của con tôi như trong hồ sơ đã nộp. Điều này ảnh hưởng đến tương lai của trẻ và gây khó khăn. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 123/2015 / NĐ-CP: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch, cải chính thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính Sổ hộ tịch. ” giấy tờ hộ tịch và chỉ khi có đủ căn cứ xác định lỗi do cán bộ hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch gây ra. “Và quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014:” 1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch. đăng ký hồ sơ tư cách công dân theo mẫu đã lập, nộp hồ sơ và các giấy tờ có liên quan để thay đổi, cải chính cho cơ quan đăng ký tư cách công dân. 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu quy định tại phần 1 Điều này, nếu xác định được việc thay đổi, cải chính hộ tịch là chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, tư pháp về hộ tịch và người lao động. các giấy tờ hộ tịch vào Sổ đăng ký hộ tịch cùng người yêu cầu lập Biên bản thay đổi, cải chính hộ tịch và ký vào Sổ đăng ký hộ tịch để trao cho Trưởng Ban nhân dân khu phố. người yêu cầu … ” Tôi kính đề nghị cơ quan của bạn thay đổi ngày tháng năm sinh của con trai tôi theo các tài liệu mà tôi đã nộp theo quy định của pháp luật. Kính mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc và giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=xB2AWiJBAuo

Tags của MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH: #MẪU #ĐƠN #XIN #THAY #ĐỔI #NGÀY #THÁNG #NĂM #SINH

Bài viết MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH có nội dung như sau: MẪU ĐƠN ĐỔI NGÀY SINH THAY ĐỔI NGÀY SINH MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NGÀY SINH THAY ĐỔI NGÀY SINH THÁNG NĂM CHI TIẾT. NỘI DUNG BIỂU MẪU NHƯ SAU: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 THAY ĐỔI NGÀY THÁNG … NĂM SINH Kính gửi: Ủy ban nhân dân … – theo quy định của Bộ luật Dân sự Tình trạng năm 2014; – Căn cứ Quyết định số 123/2015 / NĐ-CP điều chỉnh Luật Hộ tịch. Tên tôi: Ngày tháng năm sinh: CMND / CCCD: ………… Ngày cấp:… /… / ……. Nơi cấp: Hộ khẩu thường trú: Nơi ở hiện tại: Liên hệ Điện thoại: Ngày ../ …/ …… .., tôi xin đăng ký giấy khai sinh cho con trai tôi là Nguyễn Văn A. chẳng hạn như giấy khai sinh của bệnh viện cho con trai tôi. Nhưng sau khi nhận được giấy khai sinh thì hoàn toàn sai ngày tháng năm sinh của con tôi như trong hồ sơ đã nộp. Điều này ảnh hưởng đến tương lai của trẻ và gây khó khăn. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 123/2015 / NĐ-CP: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch, cải chính thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính Sổ hộ tịch. ” giấy tờ hộ tịch và chỉ khi có đủ căn cứ xác định lỗi do cán bộ hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch gây ra. “Và quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014:” 1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch. đăng ký hồ sơ tư cách công dân theo mẫu đã lập, nộp hồ sơ và các giấy tờ có liên quan để thay đổi, cải chính cho cơ quan đăng ký tư cách công dân. 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu quy định tại phần 1 Điều này, nếu xác định được việc thay đổi, cải chính hộ tịch là chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, tư pháp về hộ tịch và người lao động. các giấy tờ hộ tịch vào Sổ đăng ký hộ tịch cùng người yêu cầu lập Biên bản thay đổi, cải chính hộ tịch và ký vào Sổ đăng ký hộ tịch để trao cho Trưởng Ban nhân dân khu phố. người yêu cầu … ” Tôi kính đề nghị cơ quan của bạn thay đổi ngày tháng năm sinh của con trai tôi theo các tài liệu mà tôi đã nộp theo quy định của pháp luật. Kính mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc và giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH

Từ khóa của MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH: tải mẫu đơn

Thông tin khác của MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH:
Video này hiện tại có 1145 lượt view, ngày tạo video là 2021-02-27 15:36:59 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=xB2AWiJBAuo , thẻ tag: #MẪU #ĐƠN #XIN #THAY #ĐỔI #NGÀY #THÁNG #NĂM #SINH

Cảm ơn bạn đã xem video: MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGÀY THÁNG NĂM SINH.