Download OpenStreetMap data shapefile

Download OpenStreetMap data shapefile

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Download OpenStreetMap data shapefile


cách trích xuất dữ liệu từ dự án OpenStreetMap, thường được cập nhật hàng ngày.

Download OpenStreetMap data shapefile “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=z17YnexLG6s

Tags: #Download #OpenStreetMap #data #shapefile

Từ khóa: download,[vid_tags]